top home
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie:
Normalna szerokość 1024px Mniejsza szerokość 780px Większa szerokość 1152px Mobilna wersja forum


Pokaż wyniki jako: Posty Tematy Zaawansowane
 Ogłoszenie 
Ciekawe linki - Aga Radwańska: Facebook, Instagram, Sina Weibo, Twitter, Strona internetowa; Ula Radwańska: Facebook, Instagram, Strona internetowa

Odwiedź Profil forum na Facebook'u i kliknij 'Lubie to!'.
Obserwuj Twittera forum;

Poprzedni temat «» Następny temat


Dołączył: 11 Kwi 2009
Posty: 3505

Link do postu Wysłany: 2016-04-23, 05:25 Rok 1939 w oczach red. Sportu Polskiego

Co robia inni
Kobiecy sport ma wielu przeciwników. Szczególmie od czasu czasu Koubków, Smętków i tow. Nie należy jednak
generalizować. Są dziedziny, w których wolelibyśmy
nie oglądać pięknej płci — są sporty dla kobiet niemal
wymarzone.
Tenis należy do kategorii drugiej..Był okres, w któ­
rym, coprawda, gry pań były dodatkiem koniecznym,
lecz — mało ponętnym. Chyba, że uroda wykonawczyń
równoważyła braki pierwiastków emocjonalnych. Czasy
się jednak zmieniają. Zmieniają się też typy kobiet.
Coraz mniej salonowych laleczek, niespokojnych przy
lada silniejszym wietrzyku. Coraz więcej dzielnych samoistnych
jednostek, dotrzymujących kroku silniejszej
połowie rodu ludzkiego.
Również tenis kobiecy nie uchronił się przed wpływami
maskulinizacji. Coraz mniej pań przerzucających
z piędziesiąt razy piłkę tam i z powrotem, bez temperamentu,
energii i zacięcia. Smecz, wolej, atak przy
siatce przestały być bronią wyłącznie męską! Ba, doczekaliśmy
się czasów, w których atrakcją Wimbledonu
stały się właśnie panie.
Przedstawicielką prawdziwie am erykańskiego tenisu
była Alice Marble. zaćmiła ostrożnego, obawiającego
się ryzyka Rigga, niemniej niż nierównego Mc. Neilla.
Pojawienie się Marble na kortach — to wiew wiel
kiej klasy . Wspomnienia górnych dni, gdy Wimbledon
b y ł sy m b o lem . S p o tk a ło j ą też w y ró ż n ie n ie . N ic to, że
w y g ra ła m n ó stw o ró ż n y c h g ie r i sz ereg ty tu łó w . N a ­
zw an o — D o n a ld B u d g e w sp ó d n ic y (czego n ie n ależ y
b ra ć d o sło w n ie g d y chodzi o spódniczką. M a rb le g r a
n a tu r a ln ie w se b o rta c b ).
Z a d e m o n stro w a ła w szy stk o , co c e c h u je a m e r y k a ń ­
sk i te n is. T em po, o stre p re c y z y jn e p iłk i, e n e rg ia i o d w ag
a w a ta k u .
„T a k n ie g r a ła jeszcze ż a d n a k o b ie ta " — tw ie rd z ą
fach o w cy . T o też p rz y c h o d z i im ty m ła tw ie j ro z sta n ie
sią z b la k n ą c ą g w ia z d ą Ja c o b s. W n e k ro lo g a c h p isze sią
ju ż o n ie j, ja k o o re p re z e n ta n tc e g a sn ą c e g o ś w ia ta —
m ią k k ie g o , kobiecego s ty lu p rz e rz u c a n ia p iłek .

J e d e n z z a g ra n ic z n y c h d z ie n n ik a rz y p isz e d o w cip ­
n ie, że w p rz y sz ło śc i m ó w ią c o W im b le d o n ie, d o b rze bą­
dzie za zn a cz y ć „p rz ed m ie śc ie L o n d y n u ", g d y ż n ie w ta -
je m n ic z e n i sz u k a ć b ąd ą m ie jsc o w o ści te j w A m ery c e.
W im b le d o n s ta ł sią m o n o p o le m A m e ry k a n od
r. 1937. O d czasów B u d g e a . Z d o b y ł o n w ów czas tr z y ty ­
tu ły w k o n k u re n c ja c h , w k tó ry c h u c z estn icz y ł. P rz e d
ro k ie m u sta n o w io n o re k o rd . W s z y stk ie p ią ć ty tu łó w
p rze szło w rą c e Ja n k e só w . Z d aw a ło sią, że je s t to m a k s im
u m m ożliw ości. T y m c zasem w ro k u b ie żą cy m u d ało
sią jeszcze w iącej. O bok p ią c iu ty tu łó w , w y g ra li A m e ­
r y k a n ie tu r n ie j p o c ie sz e n ia p a n ó w (Mc. N eil).
A je d n a k , m im o triu m fó w — A m e ry k a n ie n ie p r z e ­
k o n ali! N ie b y ło to p o k o le n ie T ild e n a i B u d g e a (za w y ­
ją tk ie m w sp o m n ia n e j M a rb le ).
R ig g s z b la m o w a ł sią w e F r a n c ji, W im b le d o n m ia ł
b y ć r e h a b ilita c ją . P o w io d ła sią, je d n a k n ie ro z w ią z a ła
z a g a d k i czołow ego te n is is ty U .S .A . R ig g s je s t bezp
rze ezn ie g ra c z e m n a jw y ż sz e j k la sy . W y c zu c ie p iłk i
w y ją tk o w e , b o g ac tw o r e p e r tu a r u n a m ia r ą C o c h eta lu b
C ra w fo rd a . R ó w n ie ż zd o ln o ści s tra te g ic z n e n ie m n ie jsze.
R ig g s je s t je d n a k g ra c z e m n a w sk ro ś d e fe n sy w n y m .
N ie ro z w ija in ic ja ty w y , n a w e t k o n tr a ta k w y n ik a z k o ­
n ie cz n o ści ta k ty c z n y c h . N ie ry z y k u je , n ie p rz e p ro w a ­
dza in te n s y w n y c h n a ta r ć .
W W im b le d o n ie n ie z n a le ź li sią p rz e c iw n ic y , k tó rz y
b y lib y w s ta n ie zd em o lo w ać d ziw n y te n sy stem . N ie b y ­
ło g ra c z y o z a eiąc iu h u z a rs k im , k tó rz y b y sz y b k im i
b o m b a m i z d e z o rg a n iz o w a li p o z y c je d efe n sy w n e R ig g sa ,
ta k ja k u c z y n ił to w P a r y ż u M c. N e il a do czego zd o ln y
je s t n a p e w n o n. p. B ro m w ic b .
R ig g s z o s ta ł m is trz e m W im b le d o n u g d y ż n ie b y ło
A u stra lijc z y k ó w , czy je d n a k z a s łu g u je n a p ie rw sz e
m ie jsc e w liście?
O ty m p rz e k o n a D a v is cup.

P o p ró b a c h n a k o rta c h W im b le d o n u w iększość f a ­
chow ców u w a ż a , że p u c h a r je s t d la A m e ry k i stra c o n y .
B ro m w ic b p o w in ie n u p o ra ć sią z R ig g se m , a u m ie ję tn
o ści Q u ista też d alek o n ie o d b ie g a ją . S ą jeszcze w r e ­
ze rw ie G ra tb i C ra w fo rd .
W g rz e p o d w ó jn e j tr iu m f A u s tra lijc z y k ó w je s t p r a ­
w ie p ew n y , a w ty m w y p a d k u p u c h a r zro b i znów p o d ­
róż tr a n s k o n ty n e n ta ln ą .

B o h a te re m W im b le d o n u s ta ła sią w iąc „ sła b a " k o ­
b ie ta , k a lif o r n ijk a M a rb le . F in a ł je j z K a y S ta m m e rs
b y ł b a rd z ie j e m o c jo n u ją c y m w id o w isk ie m tu r n ie ju .
T y lk o 36 m in u t tr w a ła w a lk a . M im o to b y ła c iek a w a ,
g d y ż S ta m m e rs a n i p rzez ch w ilą n ie re z y g n o w a ła , w a lc
z y ła o d w ażn ie i zd ecy d o w an ie, to też A lic ja zm u szo n a
b y ła w y d o b y ć z k o łc za n u w sz y stk ie s trz a ły . P u b lic z ­
ność z w d zięczn o ścią o k la sk iw a ła b ły s k o tliw y f a je r ­
w erk je j b o g a te g o r e p e rtu a ru .
A lic e M a rb le
K ilk a c y f r ilu s tr u je k la są M a rb le . S ześć p a r ti i w y ­
g r a ła bez s tr a t y je d n e g o se ta. S to su n e k g em ó w 72:21.
P rz e c ię tn ie w y p a d a w iąc 6 : 2 n a set!
A k o n k u re n c ja p a ń b y ła w ty m r o k u w y ją tk o w o
siln a , b ezp rzeezn ie le p ie j o b sad zo n a, n iż w g ru p ie
panów .
W czasie turnieju londyńskiego obra d o w a ł K o m ite t
P u c h a r u D a v isa . Z a s ta n a w ia n o sią n a d u p ro szc ze n iem
sy ste m u ro z g ry w e k , celem z m n ie jsz e n ia kosztów .
A n g lia z a p ro p o n o w a ła , b y dopuszczać co ro czn ie ty lk o
16 p a ń s tw e u ro p e jsk ic h , e lim in u ją c z g ło sze n ia ty c h , k tó ­
rz y o d p a d li w u p rz e d n im ro k u w p ie rw sz e j w zg lą d n ie
d ru g ie j ru n d z ie . Z a w n io sk ie m w y p o w ied z ieli sią N ie m ­
cy, Ju g o s ło w ia n ie , Ja p o ń c z y c y i A u s tra lijc z y c y , nie
uzyskał on jednak większości.
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Tagi tematu: 1939, oczach, polskiego, red., rok, sportu


Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Radwańska w półfinale Wimbledonu. Tego nie było od 1939 roku
Cinek Dyskusje ogólne 0 2012-07-04, 00:51
Cinek
Brak nowych postów Gala mistrzów sportu 2011/12
Cinek Video poza kortem 4 2012-01-09, 18:23
aus2en
Brak nowych postów Gala Mistrzów Sportu 2013
sowisko Rok 2013 0 2013-01-06, 02:37
sowisko
Brak nowych postów Ikona Sportu 2015 - sport.pl - GŁOSUJCIE NA AGNIESZKĘ!
ktos Dyskusje ogólne 6 2016-01-11, 15:32
Miron
Brak nowych postów Robert Radwański: rozważyłbym ofertę z Ministerstwa Sportu
Cinek Rok 2015 0 2015-10-27, 01:16
Cinek

ReklamaForum o kobiecym tenisie - WTAtenis.plMapa strony - sitemap

Mobilna wersja forum