top home
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie:
Normalna szerokość 1024px Mniejsza szerokość 780px Większa szerokość 1152px Mobilna wersja forum


Pokaż wyniki jako: Posty Tematy Zaawansowane

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Cinek
2009-09-09, 23:54
Cinek  Rewolucjo trwaj


Aga czy Ula?: Aga i Ula
Pomógł: 5 razy
Wiek: 29
Dołączył: 09 Kwi 2009
Posty: 21043
Skąd: Rybnik

Link do postu Wysłany: 2009-09-09, 23:53 US Open Robert Radwa?ski: Nic nie musimy, to biznes rodzinny

Jakub Ciasto?: Po pora?ce w deblu ironicznie wysy?a? pan córki na zakupy do Louisa Vuittona, a w?ciek?a Agnieszka powiedzia?a, ?e nie zagra ju? wi?cej z Ul?. Totalnie j? skrytykowa?a. Co si? dzieje?

Robert Radwa?ski: Napisali?cie to? Szkoda. Jeste?my lud?mi z krwi i ko?ci, wszyscy byli?my w nerwach. Turniej zupe?nie nam nie wyszed?, ale to nie koniec ?wiata. Nikt si? na nikogo nie b?dzie ?miertelnie obra?a?. B??d jest mo?e taki, ?e nie bierzemy pod uwag?, ?e wszyscy ?ledz? teraz ka?dy nasz ruch i s?owa. Agnieszce na pewno przejdzie z?o?? na Ul?. Posz?y w pi?tek razem do fryzjera. Pewnie b?dzie jaka? przerwa w deblu, ale te? nie mo?na go odpu?ci?. Z prostej przyczyny, Agnieszka i Ula maj? tak? si?? gry, ?e mog? kiedy? wygra? Wielkiego Szlema. To jest bardzo dobry debel, tylko obie musz? zrozumie?, ?e wróg jest za siatk?, a nie po tej samej stronie. To s? siostry. Raz si? czubi?, raz si? lubi?.

Pan nigdy nie sprawia? wra?enia tak sfrustrowanego, nie krytykowa? córek tak ostro, punktuj?c ich b??dy. Czy to znak, ?e doszed? pan do ?ciany jako trener? Dziewczyny pana nie s?uchaj??

- Tenisistka taka jak Agnieszka jest ju? w pewnym stopniu samodzielna. Ma umiej?tno?ci, wie, co ma robi?, jak wygrywa?. Klucz do zwyci?stw ma podany na tacy, ale cz?sto w ogóle tego klucza nie bierze do r?ki. Dlatego si? denerwuj?. Wieczorem si? zwalniam, a rano znów przyjmuj? si? do pracy. To jest familijny biznes. Kiedy?, gdy sponsorowa? nas Ryszard Krauze, mog?em si? mu t?umaczy?. Teraz nic nie musimy.

Z pana ust pad?o zdanie, ?e "nic si? ju? nie da zrobi?".

- Bo charakteru si? nie zmieni. Dziewczyny maj? ogromn? motywacj?, ale brakuje im temperamentu. To s? panienki z dobrego krakowskiego domu, a w tenisie trzeba by? czasem chuliganem. Nie brakuje im umiej?tno?ci, szybko?ci, techniki. Brakuje im instynktu zabójcy. Nikt tego nie zmieni. To bywa frustruj?ce.

Po raz kolejny okaza?o si?, ?e macie trudne charaktery. Nie by?oby ?atwiej, gdyby kto? sta? mi?dzy wami, jaki? konsultant, inny trener?

- Charaktery mamy mo?e trudne, ale woleliby?cie, ?eby?my si? zachowywali jak Szarapowa? Siadali w k?cie, z nikim nie rozmawiali, a jak ju? co? mówili, to niekoniecznie szczerze. U nas wszyscy mówi?, co my?l?, a ?e czasem na siebie krzykniemy, to nic nie znaczy. Jeste?my normaln?, no... prawie normaln? rodzin?. Ale staramy si?.

Kiedy? pan mówi?, ?e brak emocji to najwi?ksza zaleta Agnieszki.

- Okaza?o si?, ?e to jednak wada.

Serwis?

- Serwuje bezpiecznie, bez ryzyka. To ca?y problem z serwisem. Ale w tym sezonie jest minimalna poprawa. Pracujemy nad tym ci?gle.

Agnieszka i Ula s? traktowane jak dobra narodowe. Ró?ni ludzie w Polsce radz?...

- W Polsce nie ma ludzi, którzy znaj? si? na tenisie. Wi?kszo?? krytyków nigdy nie by?a na zawodowym turnieju. Czy ja mam s?ucha? rad tych, którzy bluzgaj? na nas na forach internetowych? Je?li kto? mówi o tenisie, czasem pos?ucham, a nawet uderz? si? w pier?.

Na przyk?ad za decyzj?, ?eby zagra? w New Haven? Tam pojawi?a si? kontuzja Agnieszki tu? przed US Open.

- Agnieszka chcia?a gra?. Mia?em inne zdanie, ale ona jest doros?a. To b??d nas wszystkich.

Trzeba by?o si? postawi?.

Nie wygra?a w tym sezonie w?a?ciwie z nikim ze ?cis?ej czo?ówki.

- Przez presj?, nerwy. Wyrobi?a ju? sobie nazwisko i ka?da dziewczyna chce j? ogra?, sprawi? sensacj?. To samo jest z Jankovi?, Ivanovi?, Dementiew?. Te? maj? wahania, spadaj?, id? do góry, przegrywaj? wygrane mecze. Pisa?em prac? magistersk? na AWF na temat ró?nic psychologicznych w m?skim i kobiecym tenisie. Podstawowa jest taka, ?e m??czy?ni na stres reaguj? wed?ug klasy i umiej?tno?ci. Gdy tenisi?cie z pierwszej "dychy" nie idzie, i tak potrafi si? wydoby? z opresji. Kobiety nie potrafi?. Mistrzyni ?wiata w karate w stresie zawsze b?dzie wali?a z?odzieja torebk? po g?owie, nie u?yje swoich ciosów. U kobiet ranking nie ma w?a?ciwie ?adnego znaczenia. Ka?da z ka?d? mo?e wygra?, bo ka?da mo?e si? rozsypa? psychiczne na korcie. Agnieszka jest teraz na takim etapie kariery, ?e gra pod ci?g?? presj? i si? cz?sto rozsypuje. W kolejnym sezonie b?dzie znów inaczej i wyniki mog? si? poprawi?. Nie przegra wtedy tych kilkunastu meczów, które powinna wygra?. Spójrzcie, kto gra teraz dobrze - Stosur, Pennetta, Bartoli. Nie maj? presji, bo ostatnio gra?y ?le i s? na wznosz?cej. Taki jest kobiecy tenis. Zawodniczka musi te? mie? wi?kszy automatyzm ni? m??czyzna. Dlatego tenisistki trenuj? du?o wi?cej od tenisistów.

Jedyne, co sobie mog? zarzuci?, to ?e wiedz?c o tym wszystkim, powinienem si? mniej denerwowa?. Ale nie potrafi?, bo ja wiem najlepiej, co Agnieszka potrafi.

Agnieszka ci?gle mówi, ?e jej gorsze wyniki to efekt zmian w kalendarzu i tego, ?e by?a na pocz?tku roku w dziesi?tce.

- Prawd? mówi. Chodzi te? o psychik?, wygrana w ma?ym turnieju podbudowuje. Daje kopa. A my mamy zakaz gry w ma?ych turniejach.

Kobiecy tenis jest najs?abszy od lat. Agnieszka nie wykorzystuje tego.

- Bzdura! Nie jest s?aby, tylko najmocniejszy. Nigdy nie by? tak silny fizycznie, wymagaj?cy. To, ?e wszystkich turniejów nie wygrywaj? te same dziewczyny, oznacza, ?e konkurencja jest wi?ksza, a nie mniejsza. Nie dajcie sobie wmówi?, ?e jest s?aby.

Przed sezonem mówi? pan, ?e celem jest pozycja numer pi??.

- Agnieszka bardzo szybko dosta?a si? do dziesi?tki i apetyty ros?y. Nie uda?o si?, co nie znaczy, ?e pi?tnastka to z?y wynik na teraz. Pi?tka pozostaje dalekosi??nym celem.

Czy wy kiedykolwiek zmienicie co? w swoim teamie, je?li np. Agnieszka bardzo spadnie?

- Ja bym nawet dla ?wi?tego spokoju dopu?ci? mo?liwo??, ?e kto? mnie zast?pi, ale prosz? mi pokaza? kto? Trenerzy na WTA Tour to ludzie z ?apanki. Dobre wra?enie robi? ci od Pennetty i Jankovi?. Wida?, ?e im zale?y. Reszta to s? go?cie, którzy ogl?daj? mecze z za?o?onymi r?kami i ze wzrokiem wpatrzonym w trybuny, a nie w kort.

Piotr Wo?niacki jest szefem sztabu córki Karoliny, ale ma pod sob? trenerów. Pan by tak nie chcia??

- On musi, bo nie gra? w tenisa, nie jest trenerem. Ja kwalifikacje mam i naprawd? wiem, co mam robi?.

Wojciech Fibak mówi, ?e Agnieszce brakuje profesjonalizmu, ?e nie interesuj? j? sprawy taktyczne.

- Pan Wojtek ma prawo tak mówi?, ale ja si? polemiki nie podejmuj?.

W przerwie zimowej b?d? jakiekolwiek nowo?ci?

- Dziewczyny musz? si? jeszcze bardziej wzmocni? fizycznie. Trening ogólnorozwojowy jest dzi? kluczowy. Kobiecy tenis idzie coraz bardziej w szerokie bary, musku?y, spójrzcie na Pennett?, Stosur czy ostatnio nawet na Karolin? Wo?niacki. Dziewczyny rosn? jak szafy. My te? musimy.

Agnieszka jest ci?gle jedyn? tenisistk? bez kontraktu z agencj? mened?ersk? i bez umowy na stroje sportowe.

- Z agencjami si? nie zwi??emy. Nie chcemy traci? niezale?no?ci i dzieli? si? pieni?dzmi. Wiele osób nam to wytyka, ale ma?o kto rozumie, ?e my agencji ju? nie potrzebujemy. One s? po to, by m?odych tenisistów wypromowa?. Zale?y im na dzikich kartach, o?rodkach treningowych, w zamian podpisuj? cyrografy. My si? dostali?my do czo?ówki bez ich pomocy i jeste?my w punkcie, gdy mo?emy sobie pozwoli? na niezale?no??.

Bez agencji nigdy nie podpiszecie kontraktu z Adidasem czy Nike.

- Z t? dwójk? nie, ale w gr? wchodz? mniejsze firmy. Rozmawiamy z Fil?, negocjowali?my z chi?sk? firm? Erke. Problem w tym, ?e teraz nikt nie ma pieni?dzy. Chi?czycy wycofali si? w ostatniej chwili. W?a?ciwie nie wiem dlaczego. Potem pewnie ?a?owali, bo na Wimbledonie Agnieszka gra?a z Peng i Li. Oba mecze by?y u nich na ?ywo i z 200 mln ludzi je ogl?da?o. Ca?y czas czekamy i zbieramy mniejsze kontrakty. W?a?nie wysz?a gra na iPhona z Agnieszk?. Victor Archutowski, nasz mened?er, za?atwi? te? umow? z Longinesem, mamy kontrakt z Mercedesem. Podkre?lam jeszcze raz, to jest nasz rodzinny biznes.

Podpisuj?c rok temu kontrakt z agentami - IMG, Bestem, czy Octagonem - nie byliby?cie na jeszcze wi?kszym plusie?

- Te kontrakty s? troch? przereklamowane. Wi?ksze znaczenie od rankingu ma w nich to, z jakiego kraju pochodzisz. Sania Mirza gra s?abo, ale ma kilkana?cie kontraktów, bo jest z Indii. Ich rynek ma miliard ludzi. Nasz ma 40 mln plus 20 mln Polonii. Nasza si?a przebicia jest te? wypadkow? naszej sytuacji gospodarczej. Nie oszukujmy si?, nie jest zbyt mocna. Naprawd? nie tracimy wielkich pieni?dzy, jak niektórzy pisz?. Wolimy poczeka? na kontrakt bez po?redników.


Rozmawia? w Nowym Jorku Jakub Ciasto?
http://www.sport.pl/celeb...ias=2&startsz=x

Nie jest wa?ne by by? lepszym ni? kto? inny, ale by by? lepszym ni? wczoraj.
"You don't have to be perfect, but you have to try hard. And I did all the time." - Elena Dementieva

Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Tagi tematu: biznes, musimy, nic, nie, open, radwanski, robert, rodzinny, to, us


Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: LIVE SCORE - Australian Open
piterus Australian Open 2012 224 2012-01-24, 04:14
vspak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: LIVE SCORE - Ula Radwa?ska - US OPEN 2016
wyniki na ?ywo, livescore, live score, wynik na ?ywo
Matus US OPEN 2016 8 2016-08-23, 21:46
Matus
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: LIVE SCORE - Ula Radwa?ska - US Open 2015
wyniki na ?ywo, livescore, live score, wynik na ?ywo
Matus US OPEN 2015 12 2015-08-31, 21:25
Matus
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: LIVE SCORE - Aga Radwa?ska - US OPEN 2016
wyniki na ?ywo, livescore, live score, wynik na ?ywo
Matus US OPEN 2016 115 2016-09-06, 04:15
Matus
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: LIVE SCORE - Aga Radwa?ska - US Open 2015
wyniki na ?ywo, livescore, live score, wynik na ?ywo
Matus US OPEN 2015 148 2015-09-05, 05:34
MatusForum o kobiecym tenisie - WTAtenis.pl

Mobilna wersja forum